کیا اتیلن

مهدیجی

متین آجر

نحوینو

بیمارستان آیت ا... علیمرادیان

بیمارستان شهید آیت الله قدوسی